Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
RAM Dynet 2GB DDR3 bus 1600mhz RAM Dynet 2GB DDR3 bus 1600mhz 420,000 VNĐ 420,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 420,000 VNĐ